baner-oferta
baner-oferta

Konsulting

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

 

 

„Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.”

Henry Ford

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie budowy i użytkowania systemów informacji przestrzennej oraz opartych o nie rozwiązań IT.

Usługi z zakresu konsultingu należy rozumieć jako szeroko rozumiane wsparcie w uzyskaniu określonych celów organizacji (urzędu lub firmy) poprzez optymalne i efektywne wykorzystanie narzędzi GIS (ang. Geographical Information Systems – Systemy Informacji Przestrzennej).  Świadczymy usługi konsultingowe na wszystkich etapach budowy GIS – począwszy od planowania budowy systemu, analizy przedwdrożeniowej i pozyskiwania środków finansowych, poprzez nadzór nad  wdrożeniem i eksploatacją systemu, na audytach powdrożeniowych oraz koncepcjach rozwoju kończąc. W zależności od zakresu obowiązków, naszą pracę można porównać do zadań architekta, inżyniera lub kierownika budowy w procesie inwestycyjnym. Przekształcimy Państwa wizję systemu informacji przestrzennej w dobrze funkcjonujące rozwiązanie informatyczne wspomagające realizację określonych celów i zadań.

man looking at business strategy on a wall

Szczegółowy zakres usług konsultingowych:

Zadania z zakresu konsultingu GIS zawierają się w opracowaniu szeregu dokumentów projektowych oraz czynności, wymaganych z punktu widzenia metodyk zarządzania projektami lub innych potrzeb np. wytycznych do uzyskania dofinansowania realizacji wdrożenia.

W związku z powyższym oferujemy opracowanie następujących dokumentów:

 • Analiza przedwdrożeniowa składająca się m.in z:
  • Analizy uwarunkowań i potrzeb
  • Modelu procesów biznesowych
  • Wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych wobec projektowanego systemu lub aplikacji
 • Koncepcja systemu
 • Studium wykonalności
 • Projekt funkcjonalno – techniczny systemu
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Będącego częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na potrzeby procedury zamówień publicznych wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Strategia harmonizacji danych przestrzennych w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy INSPIRE
 • Audyt powdrożeniowy / koncepcja rozwoju systemu Informacji przestrzennej.

Ponadto wspieramy merytorycznie zamawiających występując w takich rolach jak:

 • Partner jakości w przedsięwzięciach związanych z GIS
 • Inżynier projektu GIS
 • Nadzór autorski nad wdrożeniem GIS
 • Nadzór ekspercki nad pozyskiwaniem i harmonizacją zbiorów danych przestrzennych (ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji danych planistycznych (MPZP) – temat 3.4 INSPIRE „zagospodarowanie przestrzenne”)
 • Ekspert zewnętrzny – udział w pracach zespołów Zamawiającego ds. SIP oraz Komisji Przetargowych

Proces wsparcia wdrożenia SIP przez 24GIS przedstawia poniższa infografika:

Konsulting_infografika_24GIS_m

Dlaczego warto wdrażać GIS z naszą pomocą?

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej z biegiem lat staje się coraz powszechniejsze, niestety z drugiej strony ich planowanie i budowa – coraz bardziej skomplikowane. Powodem trudności są rosnące wymagania względem GIS m.in. jako systemów zintegrowanych z innymi systemami IT oraz podlegających regulacjom prawnych i technicznym.

Brak odpowiedniego inwestowania na etapie projektowania każdego systemu IT jest najcięższym grzechem popełnianym przez Zamawiających. Jego waga wynika z faktu, że konsekwencje niewłaściwego przygotowania uwidaczniają się dopiero w końcowych etapach wdrożenia a koszty ich naprawy są zazwyczaj ogromne.

Koszt_zmian_GIS2

   Realizując usługi konsultingowe łączymy wiedzę i doświadczenie z zakresu:

 • Praktycznej znajomości systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • Metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE2, PMI PMBOK)
 • Uwarunkowań prawnych realizacji przedsięwzięć informatycznych
 • Wymogów dyrektywy INSPIRE oraz standardów OGC/ISO 
 • Uwarunkowań prawnych dotyczących możliwości korzystania z publicznych danych przestrzennych
 • Inżynierii wymagań oprogramowania
 • Praktycznego wykorzystania danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych
 • Dofinansowania projektów IT ze środków zewnętrznych
 • Prawa zamówień publicznych
 • W przypadku projektów realizowanych dla jednostek administracji publicznej szczególnie istotna jest znajomość specyfikacji samorządu terytorialnego i administracji publicznej.

 

prince2 Badge_PMP uml inspire ogc

 

Nie sprzedajemy rozwiązań a dzielimy się wiedzą, doświadczeniami z zakresu wdrażania. Nie zależy nam na sprzedaży konkretnego oprogramowania a sukces naszej pracy jest bezpośrednio uzależniony od zadowolenia naszych klientów z funkcjonujących rozwiązań.

Sukces naszego doradztwa opieramy na bardzo dobrym rozpoznaniu indywidualnych potrzeb naszych klientów. Kierujemy się zasadą, że każde wdrożenie jest unikatowe i wymaga indywidualnego podejścia. 
Kierujemy się dewizą: GIS jest dla organizacji a nie organizacja dla GISu. Każdy system musi realizować określone wcześniej cele i ma wspomagać pracę.

Wybrane referencje:

O jakości naszej pracy świadczą uzyskane od klientów referencje:

„Realizacja umowy przebiegała prawidłowo oraz terminów. Firma 24GISs.c. wykazała się profesjonalizmem, dobrą organizacją pracy, solidnością, dokładnością oraz pełnym zaangażowaniem na każdym etapie prac. Zespół autorski charakteryzował się znajomością zagadnień z zakresu INSPIRE, GIS oraz samorządu terytorialnego.”

Geodeta Województwa Wielkopolskiego

 „Opracowanie wykonane zostało w sposób profesjonalny przy zastosowaniu najnowszych dostępnych technik. Firma wykazała wysoką sprawność organizacyjną oraz dobre przygotowanie merytoryczne i technologiczne. Podkreślić należy twórcze zaangażowanie wykonawców oraz bardzo dobrą współpracę ze zleceniodawcą.”

Prezydent Miasta Kielce

„Podczas prac firma 24GIS wykazała się fachowością, wysokim poziomem merytorycznej dyskusji, komunikatywności, otwartością związaną z bieżącymi uzgodnieniami i potrzebami zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia. „

Dyrektor Wydziału Współpracy Zewnętrznej i Informacji Urząd Miasta Toruń

„Stwierdzam, że firma 24GIS w pełni wywiązała się ze zlecenia dostarczając w przewidzianym terminie produkt spełniający nasze oczekiwania”

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

„Praca została wykonana terminowo, z zachowaniem należytej staranności i profesjonalnie. Koncepcja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej uwzględniała wymogi dyrektywy INSPIRE. Dlatego też z pełnym przekonaniem udzielam firmie 24GIS rekomendacji. Zespół autorski wykazał się wysoką znajomością specyfiki samorządu terytorialnego”

Burmistrz Miasta i Gminy Polkowice

„Wszelkie prace związane z wykonanym zleceniem zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i szczegółowy. Opracowanie w pełni spełniło nasze oczekiwania, a sposób jego przygotowania stwarzał możliwość daleko idącej współpracy z Wykonawcą.
W naszej ocenie firma 24GIS jest rzetelna i solidna, co pozwoli nam na dalszą współpracę przy projektach związanych z zastosowaniem i wdrażaniem oprogramowania i systemów GIS.”

Prezes Zarządu Instytutu Odnawialnych Źródeł Energii sp. z o.o.