Wybrane realizacje

Projekt techniczno - funkcjonalny Platformy Smart City z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach

Urząd Miasta Kielce

Platforma Smart City to planowany, szeroko dostępny system informatyczny umożliwiający efektywne integrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie, wizualizowanie oraz udostępnianie danych przestrzennych w celu świadczenia e-usług publicznych, monitorowanie w ujęciu przestrzennym wskaźników rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia oraz wspierania procesów zarządczych i decyzyjnych w mieście Kielce.

PSC

Projekt techniczno - funkcjonalny platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta - Platformy Smart City - z wykorzystaniem Miejskiego Systemu lnformacji Przestrzennej w Kielcach zawiera m.in.: 

 • szczegółowy opis wymagań:
  • prawnych,
  • funkcjonalnych,
  • technicznych,
  • organizacyjnych
 • projekt docelowej architektury logicznej i fizycznej
 • model funkcjonalny dla całości wdrażanego oprogramowania
 • opis zakresu i sposobu wsparcia przez Platformę Smarty City procedur i procesów realizowanych przez miasto z w

W ramach projektu wykonano przedwdrożeniowej w 38 instytucjach (komórkach organizacyjnych miasta Kielce, jednostkach organizacyjnych miasta, spółkach miejskich oraz instytucjach zewnętrznych).

 

Analiza wykonalności dla projektu "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach" (2015)

Urząd Miasta Gliwice

Projekt obejmował opracowanie opracowanie Analizy wykonalności przedsięwzięcia, wraz z Analizą finansową, dla projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach o wartości 2,24 mln złotych. 

Projekt brał udział w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie RPO, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

W konkursie brało udział 88 projektów, z czego 54 uzyskały dofinansowanie.

Baza danych MPZP miasta Szczecin (2015)

Urząd Miasta Szczecin

W ramach projektu opracowano bazę danych obowiązujących oraz wszczętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekt obejmował:

 • konwersję danych rastrowych MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin do formatu GeoTIFF
 • integrację oraz konwersję danych wektorowych do bazy danych, uzupełnienie wymaganych atrybutów opisowych (w tym szeregu wskaźników urbanistycznych).
  W efekcie utworzone zostały warstwy:
  • granic obowiązujących oraz wszczętych MPZP
  • terenów elementarnych obowiązujących MPZP
  • wydzieleń wewnętrznych obowiązujących MPZP
  • zbiorcza warstwa przeznaczenia terenu uwzględniająca tereny elementarne oraz wydzielenia wewnętrzne.
 • Formatowanie tekstów uchwał MPZP do formy umożliwiającej automatyczne generowanie wypisów z MPZP

Projekt był realizowany w ramach budowy „Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin”

Pełnienie funkcji partnera jakości w projekcie na konwersję MPZP (2014/2015)

Metropolia Poznań

Projekt obejmował m.in.:

 1. Kontrolę i opiniowanie:
  1. Raportów przekazanych przez Wykonawcę,
  2. Jakości zeskanowanych części graficznych MPZP,
  3. Jakości zeskanowanych tekstów PDF,
  4. Jakości wykonanych georeferencji rastrów części graficznych MPZP,
  5. Jakości wykonanej wektoryzacja oraz atrybutowania zawartości baz danych,
  6. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli,
  7. Bieżące doradztwo w związku z realizacją projektu
 2. Dostarczenie reguł do specyfikacji istotnych warunków zamówień na zlecane przez samorządy lokalne projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Kontroli podlegało ok. 2000 MPZP z 21 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

Nadzór autorski nad projektem "Informatyzacja MPZP" (2014/2015)

Urząd Miasta Gliwice

Zakres projektu obejmuje m.in.:

 • Pełnienie funkcji nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektu informatyzacji MPZP;
 • Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych zamówienia, kryteriów oceny spełniania wymagań oraz warunków odbiorów;
 • Opracowanie procedur i szczegółowych wytycznych technicznych dla prac projektowych wykonywanych siłami własnymi urzędu w zakresie informatyzacji MPZP;
 • Bezpośrednie konsultacje i uczestniczenie w zadaniach związanych z wypracowaniem jednolitych standardów technicznych i merytorycznych w zakresie zamawiania, projektowania, oceny technicznej i użytkowania nowych MPZP a także dostosowania do nowych potrzeb wszystkich obowiązujących i archiwalnych MPZP na terenie miasta Gliwice w kontekście wymagań dyrektywy INSPIRE oraz krajowych uwarunkowań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.

Baza danych MPZP miasta Piekary Śląskie (2014)

Urząd Miasta Piekary Śląskie

W ramach prac opracowano bazę danych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt obejmował m.in.:

 • Opracowanie warstw granic MPZP (wraz ze zmianami)
 • Opracowanie warstw przeznaczenia terenu dla wszystkich MPZP
 • Opracowanie warstw pozostałych elementów MPZP dla wszystkich MPZP
 • Formatowanie tekstów uchwał MPZP do formy umożliwiającej automatyczne generowanie wypisów z MPZP

Dane zostały opracowane w dokładności mapy ewidencyjnej.

Projekt był częścią budowy Centrum Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie.

Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (2014)

Urząd Miasta Gliwice

 "Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja rozwiązania informatycznego” stanowi  dokumentację projektową dla wdrożenia rozwiązania informatycznego w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przedmiotem informatyzacji jest wsparcie wybranych zadań realizowanych przez Wydział ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i udostępniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja zawiera definicję rozwiązania informatycznego w Wydziale Planowania Przestrzennego w zakresie funkcjonalnym oraz informacyjnym, określa przedmiot zamówienia jego elementów funkcjonalnych wraz z szacunkowymi kosztami i czasem realizacji wdrożenia, a także zawiera wytyczne dotyczące docelowej struktury baz danych przestrzennych MPZP.

baza_mpzp

 

 

Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (2013)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej to opracowanie wykonane w ramach prac przygotowawczych do wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem opracowania było określenie celów oraz zakresu funkcjonalnego, organizacyjnego, technicznego oraz informacyjnego planowanego przedsięwzięcia, a także szczegółowe zdefiniowanie projektu.

Opracowanie dokumentacji poprzedzono wykonaniem szczegółowej analizy i oceny potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników systemu.

Dokumentacja zawiera m.in. analizę uwarunkowań prawnych i strategicznych wdrożenia, analizę dobrych praktyk w zakresie regionalnych systemów informacji przestrzennej (GIS) / węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, model konceptualny systemu, model architektury logicznej i fizycznej systemu (wykonane z wykorzystaniem języka UML), analizę SWOT/TOWS oraz harmonogram rzeczowo - finansowy wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego.

[Pobierz PDF] Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. "Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)" oraz dalszej realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)" zawierająca streszczenie Koncepcji.

Opracowanie metadanych INSPIRE dla dokumentów planistycznych gminy Piwniczna-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Opracowanie metadanych dla danych planistycznych dla miasta i gminy Piwniczna - Zdrój (obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). 

Metadane zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami ISO serii 19100, Zasadami Wdrażania dyrektywy INSPIRE - INSPIRE Implementing Rules) oraz zaleceniami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Analizy przestrzenne dla potrzeb projektu 'Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego' (2013)

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Projekt miał na celu wskazanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obszarów:

 • całkowicie wykluczonych z rozwoju energetyki wiatrowej
 • z możliwością wystąpienia ograniczeń w rozwoju energetyki wiatrowej
 • predysponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej

W ramach projektu wykonano prace związane z integracją danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł oraz przeprowadzono szereg analiz przestrzennych, których wyniki przedstawiono w formie map.

Koncepcja systemu informacji przestrzennej w firmie Instytut OZE sp. z o.o.

Instytut OZE

W ramach projektu, w oparciu o szczegółową analizę wymagań, opracowano:

 • koncepcję systemu informacji przestrzennej w firmie Instytut OZE sp. z o.o.
 • analizę dostępności niezbędnych danych do wykorzystania we wsparciu procesów w firmie

Dostosowanie i informatyzacja baz danych w zakresie rejestrów i ewidencji publicznych oraz innych tabelarycznych i mapowych wykazów obiektów

Urząd Miasta Sosnowiec

Dostosowanie i informatyzacja baz danych baz danych w zakresie rejestrów i ewidencji publicznych oraz innych tabelarycznych i mapowych wykazów obiektów na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowiec. Opracowano takie bazy danych jak:

 • Baza danych GIS miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Baza danych GIS decyzji administracyjnych
 • Baza danych GIS ewidencji urzędowych

Opracowanie bazy danych GIS terenów inwestycyjnych

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Projekt obejmował opracowanie mapy terenów inwestycyjnych wraz z bazą danych GIS terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zarządzanie wdrożeniem Internetowej Mapy Terenów Inwestycyjnych. 

Analiza panoram miasta – symulacja komputerowa z lokalizacją budynków wysokościowych na potrzeby „Studium lokalizacji obiektów wysokościowych kształtujących sylwetkę Łodzi” (2012)

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

W ramach projektu wykonano złożoną analizę przestrzenną oceniającą predyspozycje poszczególnych obszarów miasta pod kątem lokalizacji zabudowy wysokościowej, w tym:

 • wyznaczono obszary możliwej lokalizacji budynków wysokościowych (przy uwzględnieniu wartości krajobrazowych panoram z 10 punktów widokowych)
 • wykonano symulację komputerową lokalizacji budynków wysokich wraz z symulacjami panoram
 • zintegrowano lub uszczegółowiono niezbędne dane przestrzenne
 • opracowano szczegółową metodykę analizy w formie raportu

Wykonanie animacji komputerowych terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą w rejonie parku Ptasi Raj (2012)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni

Przedmiotem projektu było wykonanie animacji komputerowych terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą w rejonie parku Ptasi Raj na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego danych przestrzennych w postaci numerycznego modelu terenu, zasięgów powodzi, istniejącej zabudowy oraz uzupełnionych przez Wykonawcę o warstwy informacyjne hipotetycznej zabudowy 3D oraz drzew.

Celem przedmiotu zamówienia było uzyskanie plastycznej, realistycznej i atrakcyjnej wizualnie ilustracji przestrzennego rozkładu zasobów wodnych na terenie parku Ptasi Raj, zgodnego z prognozowanym zagrożeniem powodziowym oraz wykonanej w oparciu o dane przestrzenne GIS.

 

Opracowanie bazy danych GIS miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mielec (2012)

Urząd Miasta Mielec

Projekt obejmował m.in.

 • georeferencję rysunków MPZP
 • wektoryzację warstwy granic MPZP oraz przeznaczenia terenu w planach
 • wektoryzację wybranych elementów MPZP

Dane zostały opracowane w dokładności mapy ewidencyjnej. 

Opracowanie bazy danych GIS miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin - Jeziorna (2011)

Urząd Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna

Projekt obejmował m.in.

 • georeferencję rysunków MPZP
 • wektoryzację warstwy granic MPZP oraz przeznaczenia terenu w planach
 • wektoryzację wybranych elementów MPZP

Dane zostały opracowane w dokładności mapy ewidencyjnej. 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na potrzeby systemu "Toruń3D"

Urząd Miasta Toruń

W ramach projektu opracowano kompletną dokumentację przetargową na potrzeby systemu "Toruń3D" zawierającą m.in. szczegółowy opis warunków zamówienia. 

Baza danych GIS dróg powiatowych (2011)

Marathon Petroleum Poland

Projekt obejmował opracowanie w formie bazy danych GIS ewidencji dróg powiatowych zawierającej wiarygodne informacje o parametrach dróg. Ewidencja została opracowana dla wybranych powiatów województwa mazowieckiego i warmińsko - mazurskiego.

Opracowanie mapy terenów inwestycyjnych (2011)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Projekt obejmował opracowanie mapy terenów inwestycyjnych wraz z bazą danych GIS terenów inwestycyjnych Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Koncepcja budowy systemu informacji przestrzennej w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gliwice (2011)

Urząd Miasta Gliwice

Projekt obejmował:

 • Analizę potrzeb w zakresie budowy i użytkowania systemu.
 • Uwarunkowania prawne realizacji projektu.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia projektu.
 • Specyfikację wymaganych funkcjonalności systemu
 • Inwentaryzację zasobów informacyjnych pod kątem ich wykorzystania w systemie.
 • Warunki techniczne w tym standardy informatyczne dla systemu.
 • Założenia dotyczące integracji systemu z innymi systemami informatycznymi działającymi w Urzędzie Miasta Gliwice
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Kierunki rozwoju systemu.

Opracowanie warstwy tematycznej granic obowiązujących MPZP (2011)

Starostwo Powiatowe w Żywcu

Projekt obejmował georeferencję rastrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie warstwy tematycznej GIS granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wraz z atrybutami opisowymi) w dokładności mapy ewidencyjnej. 

Szkolenie pracowników Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z zakresu podstaw GIS/SIP

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii I Administrowania Mieniem w Poznaniu

W ramach szkolenia uczestnicy poznali m.in.:

 • zastosowania GIS w administracji samorządowej i gospodarce,
 • podstawowe informacje na temat dyrektywy INSPIRE,
 • podstawowe informacje na temat dostępnych źródeł danych przestrzennych
 • podstawowe informacje na temat rodzajów oprogramowania GIS
 • podstawowe informacje na temat metodyki wdrażania GIS

Opracowanie projektu GIS dla zlewni Zagozdzonki i Zwolenki (2011)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Projekt obejmował:

 • Utworzenie poprawnego hydrologicznie numerycznego modelu rzeźby terenu
 • Utworzenie bazy danych GIS zawierającej dane użytkowania, gleb, numeryczny model terenu oraz dane hydrograficzne
 • Wykonanie analiz numerycznego modelu rzeźby terenu oraz obliczenie wybranych parametrów dla zlewni
 • Opracowanie kompozycji kartograficznych 

Koncepcja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej gminy Polkowice

Urząd Gminy Polkowice

Projekt obejmował:

 • Analizę potrzeb w zakresie budowy i użytkowania systemu.
 • Uwarunkowania prawne realizacji projektu.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia projektu.
 • Zakres rzeczowy w tym opis funkcjonalności systemu.
 • Inwentaryzację posiadanych przez Urząd Gminy Polkowice zasobów informacyjnych pod kątem ich wykorzystania w systemie.
 • Warunki techniczne w tym standardy informatyczne dla systemu.
 • Założenia dotyczące integracji systemu z innymi systemami informatycznymi działającymi w Urzędzie Gminy Polkowice oraz we wskazanych w analizie potrzeb jednostkach podległych i zewnętrznych.
 • Warunki organizacyjne i finansowe dla systemu.
 • Wstępny harmonogram realizacji projektu uwzględniający podział na etapy.
 • Wstępny kosztorys wykonawczy całego systemu oraz poszczególnych etapów.
 • Specyfikację techniczną sprzętu komputerowego.
 • Kierunki rozwoju systemu.

Ekspertyza "System Informacji Przestrzennej jako platforma integracji strategii lokalnych" (2010)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt obejmował opracowanie ekspertyzy "System Informacji Przestrzennej jako platforma integracji strategii lokalnych" oraz wygłoszenie referatu podczas konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN „System Planowania Przestrzennego a System Planowania Strategicznego”.

Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Opole z zakresu obsługi oprogramowania ArcView (2010)

Urząd Miasta Opole

Projekt obejmował przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Urzędu Miasta Opole z zakresu obsługi oprogramowania ArcGIS ArcView.

Opracowanie bazy danych GIS MPZP oraz SUiKZP dla gminy Klembów

Urząd Gminy Klembów

Projekt obejmował opracowanie jednolitej bazy danych GIS danych planistycznych gminy Klembów zawierającej:

 • warstwę granic MPZP obowiązujących na terenie gminy
 • warstwę przeznaczenia terenu w MPZP, której integralną częścią były odpowiednio zredagowane uchwały
 • warstwy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Opracowanie koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej "Toruń3D" (2009)

Urząd Miasta Toruń

Projekt obejmował:

 • szczegółową inwentaryzację posiadanych przez Urząd Miasta Torunia zasobów informacyjnych
 • szczegółową analizę potrzeb użytkowników systemu
 • opis przedmiotu i celu systemu
 • opis funkcjonalności realizowanych przez system
 • zdefiniowanie wymagań technicznych dla systemu
 • określenie etapów związanych z projektowaniem, realizacją i wdrożeniem systemu
 • określenie planowanych kosztów dla poszczególnych etapów
 • określenie możliwości rozwoju systemu

Opracowanie geowizualizacji 3D rezerwatów Kadzielnia i Karczówka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

W ramach projektu wykonano, wykorzystując technologię 3D GIS, trójwymiarowy model terenu wraz z modelem zagospodarowania obejmującym m.in. budynki w dokładności CityGML LOD1 oraz CityGML LOD3, roślinność, elementy małej architektury i inne elementy użytkowania terenu. Dane modelu terenu i zagospodarowania przekazano w formatach GRID, GeoTIFF i SKP. Opracowane geowizualizacje zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowej "Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych", która odbyła się w Kielcach w dniach 24-26 września 2009r.

116009730_www_kadzielnia1 767391064_www_karczowka3648699294_www_karczowka1 984546215_www_kadzielnia3

Opracowanie baz danych GIS i analiz przestrzennych dla osiemnastu warszawskich osiedli mieszkaniowych wraz z zestawem map cyfrowych do projektu badawczego pt. „Ocena wskaźnika terenów biologicznie czynnych jako standardu kształtowania struktury przestrzennej terenów mieszkaniowych” (2009)

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Projekt obejmował opracowanie bazy danych GIS użytkowania terenu 18 warszawskich osiedli oraz obliczenie na jej podstawie takich wskaźników statystycznych jak:

 • Powierzchnia biologicznie czynna
 • Współczynnik intensywności zabudowy
 • Powierzchnia nieprzepuszczalna
 • Struktura użytkowania terenów