baner-baza-wiedzy
baner-baza-wiedzy

Dostęp do map wytworzonych w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UdostępnijEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this page

 

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej. Takie same wymogi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Załącznik graficzny stanowi mapa o określonej skali i odpowiedniej treści.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią tych dokumentów na dwa sposoby. Jednym z nich jest otrzymywanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego i studium uwarunkowań. Dokument ten, będący szczególnym rodzajem zaświadczenia, jest wydawany na podstawie art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każdy ma również prawo do wglądu do tych map. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie znoszą jednak uprawnienia przewidzianego w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 2 tej ustawy każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, a więc informacji o sprawach publicznych. Sytuacje, w jakich można odmówić udzielenia informacji publicznej, zostały wyczerpująco wymienione w art. 5 ustawy.

Prawo to obejmuje również żądanie kopii map numerycznych, stanowiących załączniki graficzne do studium uwarunkowań lub planu miejscowego poprzez nagranie na nośniku CD.

Stanowisko takie znalazło potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie I OSK 667/11. W wyroku tym NSA potwierdził, że informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio redagowane i wytworzone przez organ administracji publicznej, ale charakter mają również takie dokumenty, które organ wykorzystuje do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet wtedy gdy prawa autorskie należą do innego podmiotu. Podstawowe bowiem znaczenie ma fakt, iż dokumenty te służą realizacji zadań publicznych przez określone organy i zostały wytworzone na zlecenie tych organów. Co istotne, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, od którego oddalona została kasacja, zostało zawarte stwierdzenie, że żądane mapy nie podlegają wyłączeniu z udostępniania w związku z prawami autorskimi. Zgodnie z art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca przewidział wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego postanawiając, że nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4) proste informacje prasowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że mapy „Kierunki rozwoju przestrzennego” oraz „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego” w formie barwnego wydruku stanowią załączniki do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a zatem są integralną częścią dokumentu urzędowego. A zatem, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Opracowania, mapy, ekspertyzy dołączone do dokumentów i sporządzone na zlecenie organu administracji nie są chronione prawem autorskim w zakresie uniemożliwiającym ich udostępnienie w drodze dostępu do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 12 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiot dysponujący informacją publiczną ma obowiązek umożliwienia: kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. Zatem żądanie zgłoszone w wniosku skarżącego mieściło się w regulacji powołanej ustawy. Zdaniem Sądu I instancji żądanie skarżącego mogło zostać zrealizowane poprzez zeskanowanie map w formie rastrowej na nośnik CD.

Dr Anna Fogel
www.annafogel.pl